ความจริงของ”จิตใจ”ที่มันคิดว่ายังหนุ่มสาวอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไร

เคยได้ยินคำว่า “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”ไหมครับ
คำว่า จิต (ใจ)เป็นนาย กายเป็นบ่าว หมายถึง จิตใจของเรานั้น สามารถสั่งให้กายทำในสิ่งที่ต้องการได้
เช่น คนที่คิดดี กายย่อมแสดงออกมาในทางดี  คนที่จิตใจเข้มแข็ง กายก็จะสามารถอดทนต่ออุปสรรคต่างๆ ได้
คนที่ร่างกายป่วย แต่จิตใจไม่ป่วยตาม ก็ยังสามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ เป็นต้น

การกระทำใดๆ ทางกาย โดยส่วนมากจะต้องอาศัยจิตเป็นตัวสั่งการ
จะมียกเว้นในบางกรณี อย่างเช่น การกระพริบตา การเต้นของหัวใจ หรือ ปฏิกิริยาตอบสนองอัตโนมัติต่างๆ
เช่น หากโดนไฟมาจี้ที่นิ้ว เราก็จะชักนิ้วออกทันที ซึ่งเป็นระบบป้องกันภัยของร่างกาย เป็นสัญชาตญาณของสัตว์ทุกชนิด

นอกจากนี้ ยังมีพุทธวจนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า “มโน ปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา มนสา เจ ปสนฺเนน ภาสติ วา กโรติ วา ตโต นํ สุขมนฺเวติ ฉายา ว อนุปายินี”

อ่านต่อ  ภาพปัจจุบัน วงนกแล ศิลปินเด็กน้อยในตำนานยุค 80

“ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่ สำเร็จด้วยใจ ถ้าคนมีใจดี ก็จะพูดดีหรือทำดีตามไปด้วย เพราะความดีนั้น สุขย่อมติดตามเขาไป เหมือนเงาติดตามตัวเขาไป ฉะนั้น

เรียบเรียงโดยสุขเสมอ
ที่มา พันทิพ
ภาพประกอบ pixabay