ภาพหน้าปกนิตยาสารเก่าในอดีต

ในอดีตหนังสือประเภท นิตยสารและวารสารเป็นหนังสือที่มีระยะเวลาออกเป็นรายคาบไว้แน่นอน เช่น รายยสัปดาห์ รายปักษ์ (ครึ่งเดือน) รายเดือน ราย 3 เดือน เป็นต้น

นิตยสาร (Magazines) มีลักษณะต่างจากสิ่งพิมพ์อื่น ๆ คือ เน้นหนักทางด้านเสนอบทความ สารคดี และข้อเขียนต่างๆ ที่ให้ความรู้ ความบันเทิงกับผู้อ่านโดยทั่วไป มีการจัดหน้าและรูปเล่มที่สวยงาม ในประเทศไทยมีนิตยสารอยู่มากมายหลายฉบับ

ทั้งนิตยสารที่ให้ความรู้ความบันเทิงเฉพาะด้านแตกต่างกันไป เช่น เศรษฐกิจ การเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ธุรกิจ การท่องเที่ยว บันเทิง สุขภาพ กีฬา ตลอดจนนิตยสารที่ออกมาเพื่อผู้อ่านเฉพาะวัย ได้แก่ นิตยสารสำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ ผู้ชาย ผู้หญิง ฯลฯ

นิตยสารและวารสารที่จัดว่ามีประโยชน์มากต่องานส่งเสริมและเผยแพร่ คือ นิตยสารประเภทธุรกิจ การค้า อุตสาหกรรม นิตยสารวิชาชีพ เช่น ธุรกิจเกษตร อุตสาหกรรมไทย ใกล้หมอ ชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น

อ่านต่อ  ส่องความสวยหวานใจ "ติ๊ก เจษฎาภรณ์" พระเอกเบอร์ต้นๆของวงการ

วารสาร ( Journals) ต่างจากนิตยสารตรงที่วารสารมักจะป็นสิ่งพิมพ์ทางวิชาการของหน่าวยงานต่าง ๆ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสถาบัน สมาคม หน่วยงายของรัฐ และเอกชน เนื่องจากวารสารเป็นสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้เฉพาะด้านจึงมักมีผู้สนใจ เฉพาะกลุ่มเท่านั้น และบางฉบับไม่มีการจำหน่ายแพร่หลายโดยทั่วไปต้องสั่งซื้อจากหน่วยงานนั้นๆ หรือบางหน่วยงานก็พิมพ์เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของการให้เปล่า

เราได้นำภาพปกนิตยาสารที่ได้รับความนิยมในสมัยหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันคงไม่มีจำหน่ายแล้ว 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

17.

18.

19.

20

21

คุณได้อ่านเล่มไหนแล้วบ้าง หวังว่าคงทำให้คุณได้นึกถึงวันเก่าๆที่ถูกลืมไป ไม่มากก็น้อยนะครับ

ขอบคุณที่มา https://sites.google.com/
เรียบเรียงโดยสุขเสมอ